Skip to main content

Kaugkütte võrgupiirkondade eriheitetegurid

EJKÜ on välja töötanud energiatõhusat kaugküte tõendava märgisesüsteemi, mille alusel väljastatakse märgiseid  “Tõhus kaugküte”.

Märgise aluseks olevaid andmeid uuendatakse regulaarselt igal aastal ning nende alusel on välja arvutatud Eesti kaugkütte võrgupiirkondade CO2 emissioonide eriheitetegurid. Samuti on arvutatud Eesti keskmine kaugkütte eriheitetegur.

Kui viiakse läbi analüüse, siis kõige täpsema tulemuse annab alati kaugkütte ettevõtte (energiatarnija) esitatud andmete kasutamine – tarbitud soojusenergia aastane kogus (kWh) ja energiatarnija poolt pakutud andmed (tarbitud soojusenergia KHG heide ja/või konkreetse kaugküttepiirkonna arvestusaasta eriheitetegur). Suurematel ettevõtetel on kohustus esitada lõpptarbijatele muuhulgas ka nende poolt tarnitud kaugkütte tootmise KHG heite kogus. Kui midagi jääb selgusetuks või soovitakse küsida lisaküsimusi, siis tuleb kontakteeruda oma kaugkütteteenuse pakkujaga.

Soojusenergia KHG heite andmed tuleks esitleda CO2 ekvivalendina (mitte CO2 heitena), mis võtab arvesse kõiki asjakohaseid kasvuhoonegaase. Juhul, kui kaugkütte ettevõtte poolt esitatavad andmed ei ole täielikud, tuleb see KHG jalajälje aruandes ära märkida.

Juhul kui andmeid ei õnnestu saada, siis saab kasutada EJKÜ poolt arvutatud Eesti keskmist eriheitetegurit või siis märgisega võrgupiirkondade kohta arvutatud andmeid.

2021 aasta kaugkütte võrgupiirkondade eriheitetegurid on leitavad siit!

a