Skip to main content

Energiatark tutvustab energiatarbimise raportit ja
energiasäästu saavutamise võimalusi

Efektiivsus

Energia säästlik kasutamine on tänapäeval möödapääsmatu. Sõltumata majanduskasvu tasemest peab alati olema eesmärgiks energiasüsteemi efektiivsus ning energiasääst.

Energiatarbimise raport

Kaugküttesoojuse tarbijad saavad peagi lisaks arvele ka regulaarseid energiatarbimise raporteid. Raport koostatakse hoone köetava pinna suhtes.
Raport sisaldab soojusenergia tootmiseks kasutatud kütuste ülevaadet (viimasel 12 kuul või eelmisel kalendriaastal) ning
suuremate süsteemide korral ka kasvuhoonegaaside heite kogust (CO2).
Samuti kajastatakse raportis tarbija energiatarbimise ülevaade viimase 12 kuu jooksul koos
kliimale vastava korrigeerimisega ning võrdlusega sarnase lõpptarbijaga või lõpptarbijate keskmisega.
Raporti eelduseks on korrektsed andmed riiklikus ehitisregistris, mistõttu tasub andmete täpsus üle kontrollida

Küsi raportit hoone omanikult/korteriühistult või soojusettevõtjalt. Täpsem info on leitav energiamajanduse korralduse seadusest (EnKS).

Kaugkütteenergia võrdlusprofiil

Energiatarbimise selgitamiseks ning parema võrdluse tekkimiseks on koostatud soojusenergia võrdlusprofiil, mis põhineb hoonetel üle Eesti.
Profiil põhineb kliimale korrigeeritud andmetel ehk normaalaasta tingimustel. Lihtsustatult on sellises profiilis igaaastased
ja lühiajalised ilmastiku mõjud välja taandatud, mistõttu üldjuhul ei ühti see eelmise kuu tegelike tarbimisandmetega.

Võrdlusprofiil on koostatud eramutele ja kortermajadele, kus põhikütteallikas on kaugküte ja sooja tarbevett toodetakse kaugkütte baasil. Samuti on eraldi profiil mitteeluhoonetele.
Alusandmeteks on tarbimisandmed ja riikliku ehitisregistri andmed hoone köetava pinna kohta. Profiil on võrreldav tegeliku olukorraga üksnes siis,
kui kaugküte on hoone peamine energiaallikas.

Eesti keskmised kaugkütte energiakasutuse võrdlusprofiilid on leitavad siit!

Energiasäästu soovitused

Energiat saab säästa erinevatel viisidel. Järgnevalt on välja toodud energiasäästu tegevuste liigitus
• Hoone soojustamine
• Tehnosüsteemide korrashoid
• Säästlik energiatarbimine ja efektiivne tehnosüsteemide kasutamine
• Sooja tarbevee tootmine kaugkütte baasil.

Detailsemad energiasäästu alased soovitused on väljatoodud siin

a