Skip to main content

Elekter

Elektritarbimise pidev suurenemine ja mikrotootmislahenduste kasutuselevõtt seab uued nõuded eletkrivõrguettevõtjate igapäevasele tegevusele alates ohutusest ja lõpetades elektrikvaliteedi tagamisega.

Elektrit toodetakse elektrijaamades ja koostootmisjaamades ning kantakse klientidele edasi põhivõrgu (Elering) ja jaotusvõrkude abil. Järjest levib aga ka elektrienergia kohalik mikrotootmine.

Eestis on 27 jaotusvõrguettevõtjat, kes haldavad üle 65 500 kilomeetri madal- ja keskpingeliine.

Eestis reguleerivad elektriturgu elektrituruseadus ja võrgueeskiri, kus on toodud nõuded tootjaile, müüjatele, võrguettevõtjatele, liinivaldajatele, tarbijatele jne

Elektriturg on Eestis kõikidele turuosalistele täielikult avatud alates 2013. aasta algusest ja tarbijad saavad endale ise valida sobiva müüja ja hinnapaketi. Elektrituru järelevalvet teostab Konkurentsiamet.

Efektiivsus

Energia efektiivsem kasutamine on tänapäeval möödapääsmatu. Tõhus koostootmine peab olema eelistatum viis elektrienergia tootmiseks.
Kaugküte aitab tasandada elektrienergia tarbimise tippe ning võimaldab efektiivselmalt kohaneda järjest suurema nõudlusega elektri järele. Energia säästlikuks kasutamiseks on oluline hoida koostootmise potentsiaali ning alati leida kasutusvõimalus soojusele kui elektritootmise kõrvalproduktile.
Planeerimis- ja arendustegevuses tuleb materjalisääst seada esmaseks teguriks.

Efektiivsus

Lähiümbruses toodetud energia ning jaotusvõrkude kaudu edastatav energia vajab säästmist ning kaasaegset tehnoloogilist baasi.
Järjest hoogustuv mikrotootmine muudab võrgud mitmesuunaliseks, mis avab võimalusi kuid toob endaga kaasa ka ohutuse alaseid väljakutseid.

a